Privacy Statement


LeaderQuest respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor LeaderQuest het uitgangspunt bij al haar activiteiten. LeaderQuest zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.

 

Privacystatement LeaderQuest

Gabby Staal, h/o LeaderQuest, KvK 30238956, gevestigd aan de Binnenhof 8, 3911 NP te Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens

www.LeaderQuest.nl

3911 NP Rhenen
Tel. 0317-356780

Gabby Staal is de Functionaris Gegevensbescherming van LeaderQuest. Hij is te bereiken via info@leaderquest.nl.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

LeaderQuest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonlijke gegevens die u ons actief verstrekt als klant, bijvoorbeeld mondeling, in correspondentie of telefonisch

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leaderquest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LeaderQuest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van nieuwsbrieven.
 • Het doen van ons dienstenaanbod via email en/of post aan het postadres.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of voor het optimaliseren van onze dienstverlening aan u als klant (bijvoorbeeld coaching, training, of programma)
 • Het bijhouden van coachingsuren in een logboek tbv certificering bij de International Coach Federation en bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches
 • LeaderQuest analyseert niet uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • LeaderQuest verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

LeaderQuest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LeaderQuest) tussen zit.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LeaderQuest bewaart uw bij artikel 2 benoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Offertes/contracten : 10 jaar na beëindiging samenwerking
 • Boekhouding : 10 jaar
 • Belastingdienst : 10 jaar

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

LeaderQuest verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LeaderQuest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LeaderQuest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LeaderQuest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leaderquest.nl.

 We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

LeaderQuest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LeaderQuest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leaderquest.nl.


Rhenen, 25-5-2018


 info@leaderquest.nl | +31 6 39 56 05 39 | © LeaderQuest 2018